Kako lokacija ulaganja utječe na financiranje EU fondovima?

U nastavku ćemo se osvrnuti na to koji je utjecaj lokacije ulaganja na financiranje EU fondovima i kako su povezani.

U narednim mjesecima očekujemo natječaje za financiranje inovativnih projekata u raznim fazama razvoja, natječaje za uvođenje digitalnih rješenja ili edukaciju te natječaje za izgradnju i opremanje za proizvodne i druge djelatnosti te turizam. Svaki natječaj ima propisane uvjete koje pojedini poduzetnik treba udovoljiti, a kako bi dobio EU financiranje.

Kolike su šanse za dobivanje potpore ovisi jeste li kao poduzeće prihvatljivi za prijavu tj. zadovoljavate li sve propisane administrativne uvjete na pojedinom natječaju. Nadalje, ovisi i o tome možete li ostvariti minimalno propisani bodovni prag koji je na svakom natječaju drugačiji. Ako se u pojedinom natječaju prijave ocjenjuju na način da se kreira bodovna lista, u tom slučaju potpore će ostvariti najbolji projekti tj. oni koji imaju najveći broj bodova.

Ako se evaluacija projekata radi prema redoslijedu zaprimanja (tzv. „najbrži prst“ princip) – ovo znači da prijavitelji koji prvi predaju prijavu i zadovolje minimalan bodovni prag dobivaju potporu.

Dakle, kolike su vam šanse da ćete ostvariti potporu na EU natječaju ovisi o zadovoljavanju administrativnih kriterija, ostvarenju dovoljno bodova i konkurenciji koja se prijavila.

Bodovanje i utjecaj lokacije ulaganja na financiranje EU fondovima

U nastavku ćemo se osvrnuti na kriterije za bodovanje tj. koliko je kriterij lokacije ulaganja prisutan u kriterijima za bodovanje te kolika je važnost ovog kriterija. Primjerice, kad je natječaj koncipiran na način da se kreira rang lista, tada razliku u prolazu može činiti jedan bod i to, primjerice, lokacija ulaganja.

Svaki pojedini natječaj ima posebno definirane kriterije bodovanja – dio bodova ostvarit ćete zbog učinaka koje ćete postići planiranom investicijom npr. koliko ćete osoba zaposliti, koliko ćete povećati broj zaposlenih ili koliko ćete digitalnih/zelenih rješenja uvesti u poslovanje. Analizirali smo na koji način je lokacija ulaganja utjecala na ishod u 18 natječaja iz prethodnog natječajnog razdoblja koji su zanimljivi velikom broju poduzetnika zbog visine potpore ili značajnijeg budžeta (vidi Tablicu 2).

70 % natječaja (13/18) boduje lokaciju ulaganja projekta. Preciznije, 11 natječaja boduje lokaciju ulaganja prema jedinicama lokalne samouprave, a 2 natječaja za bodovanje koriste podjelu prema jedinicama područne (regionalne) samouprave. Na lokaciju ulaganja u promatranim natječajima otpada od 5 % do 30 % ukupne ocjene.

U 5 natječaja lokacija ulaganja nije donosila dodatne bodove, no dva su natječaja nagradila lokaciju ulaganja s većim intenzitetom de minimis potpore u odnosu na razvijenije lokacije (vidi Tablicu 1). Raspon mogućeg intenziteta je bio od 65 % do 85 % investicije. Na visinu drugih vrsta potpora (npr. regionalnu potporu) lokacija u prethodnim natječajima nije imala utjecaja, no od 2022. situacija se mijenja (objašnjeno u nastavku).

Možemo, dakle, zaključiti da lokacija ulaganja može doprinijeti rezultatima prijave na dva načina – višim intenzitetom sufinanciranja i većim brojem bodova za manje razvijene lokacije. Ako je konkurencija velika tj. veliki je broj prijavljenih projekata, a projekti se ocjenjuju prema rang listi, tada lokacija može biti odlučujući faktor.

Stupanj razvijenosti lokacije ulaganja

Svaka lokalna jedinica (grad ili općina) i svaka regionalna jedinica (županija) u Hrvatskoj razvrstana je u određene skupine prema stupnju razvijenosti. Navedeno grupiranje definirano je Odlukom Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Lokalne jedinice podijeljene su u 8 skupina (skupina 1 najmanje razvijena, skupina 8 najrazvijenija). Županije su pak podijeljene u 4 skupine (skupina 1 najmanje razvijena, skupina 4 najrazvijenija).

U natječajima u kojima se boduje lokacija, princip je takav da najrazvijeniji krajevi ostvaruju manje bodova, dok oni nerazvijeni ostvaruju više bodova. Na taj način se nastoje potaknuti investicije i drugi projekti u manje razvijenim dijelovima RH. U većini analiziranih natječaja ocjenjivala se lokacija lokalne jedinice (grada ili općine). Najavljene su nove izmjene Zakona o regionalnom razvoju RH u prvoj polovici 2022.

Intenziteti sufinanciranja

Intenzitet sufinanciranja/potpore predstavlja postotak prihvatljivih troškova koji će se financirati iz natječaja (npr. ako je natječajem navedeno da je intenzitet 85 %, znači da ćete u najboljem slučaju sami morati financirati 15 %, a ostatak se pokriva iz natječaja).

Intenzitet je drugačiji ovisno o tipu potpore koja se dodjeljuje, ali i lokaciji ulaganja te veličini poduzeća. Sve potpore i pripadajući intenziteti detaljno su pojašnjeni u tzv. GBER -u[1], uredbi Europske komisije. Ima 18 vrsta potpora, a neke od najčešće korištenih su regionalna potpora, potpora male vrijednosti (de minimis), potpore za istraživanje i razvoj, potpore MSP-ovima.

Npr. regionalna potpora je potpora koja se dodjeljuje za ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (npr. izgradnju, strojeve, opremu i sl.). Intenzitet je definiran kartom regionalnih potpora.

Značajna izmjena u odnosu na prošlo programsko razdoblje je nova karta regionalne potpore. Zbog nje poduzetnici u svim dijelovima Hrvatske mogu ostvariti više intenzitete sufinanciranja u slučaju regionalne potpore, primjerice za kupnju opreme, strojeva, izgradnju i sl. Ova odredba vrijedi za sve natječaje i druge izvore kojima se dodjeljuje regionalna potpora.

*Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana 22. prosinca 2022. godine prihvaćena je odluka o izmjenama Karte regionalnih potpora za razdoblje 2022.-2027. godine koja se odnosi na uvećanje maksimalnih intenziteta potpora u visini od 10 % za Sisačko-moslavačku županiju zbog posljedica potresa 2020. godine.

Tablica 1 Natječaji u kojima je lokacija nagrađena višim intenzitetom sufinanciranja

Tablica 2 Analiza natječaja iz prethodnog programskog razdoblja (2014. – 2020.)

Kao što možete vidjeti, tema lokacije sadrži niz detalja o kojima treba promišljati.

Zaključak

U novom programskom razdoblju lokacija ulaganja će igrati značajnu ulogu u kontekstu EU fondova. Primjerice, srednja tvrtka može dobiti od 45% do 60% potporu za izgradnju i opremanje, a ovisno na kojoj lokaciji investira. Dodatno, kod svakog je natječaja potrebno obratiti pozornost koliki udio u ukupnim bodova otpada na pojedinu lokaciju. Primjerice, ako se na pojedini natječaj mogu prijaviti sve djelatnosti, a očekivani broj dobitnika je 50, bodovi vezani uz lokaciju dati će vam odgovor ima li se smisla prijaviti za konkretan natječaj.

Promislite o planiranim investicijama i razmotrite atraktivnost manje razvijenih lokacija za ulaganje.

***

Izvori: [1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801

[2] Tekstovi natječaja iz prethodnog razdoblja

[3] Odluka Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

[4] https://strukturnifondovi.hr/

[5] https://ruralnirazvoj.hr/

Pogledajte aktualne natječaje za poduzetnike

Donosimo vam pregled objavljenih natječaja i onih u najavi. U našoj bazi možete pronaći i zatvorene natječaje koji vam mogu biti inspiracija.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support